ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 

         ประกอบด้วย

                        1. มงกุฏ

                        2. วงกลมรอบมงกุฎภายในวงกลมมีข้อความ “มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ”

                        3. ข้อความ “BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE”

 

                        มงกุฎ หมายถึง เกียรติยศและความสง่างามของผู้ประสบความสำเร็จ

                        วงกลมรอบมงกุฎ หมายถึง การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด

                        ข้อความ “BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE” หมายความว่า สร้าง ความเป็นเลิศสู่อนาคต

 

                        ประกอบด้วย ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ ความมีคุณธรรม อัจฉริยะด้านความรู้ ความ มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ และความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเลิศต่อบุคคลอื่น

 

สีประจำคณะและหลักสูตร 

สีขาว หมายถึง สีประจำคณะนิติศาสตร์
สีฟ้า หมายถึง สีประจำคณะบริหารศาสตร์
สีดำ หมายถึง สีประจำคณะรัฐศาสตร์
สีส้ม หมายถึง สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์
สีเหลือง หมายถึง สีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
สีแดงเข้ม หมายถึง สีประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
สีชมพูอมส้ม หมายถึง สีประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สีแดงสด หมายถึง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย