หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

..........................................................................................

1.  ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย :หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Thai Traditional Medicine Program

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยบัณฑิต)  

ชื่อย่อ : พท.บ. (การแพทย์แผนไทยบัณฑิต)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Thai Traditional Medicine

ชื่อย่อ  : B.TM. (Bachelor of Thai Traditional Medicine)

 

3. โครงสร้างของหลักสูตร  

             จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                                141  หน่วยกิต  

             โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

                      3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       30  หน่วยกิต

                                   3.1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                          6  หน่วยกิต

                                   3.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                         6  หน่วยกิต

                                   3.1.3  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                                       12  หน่วยกิต

                                   3.1.4  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์         6  หน่วยกิต

                     3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                               105  หน่วยกิต

                                   3.2.1  หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                  58  หน่วยกิต

                                                  - วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     20  หน่วยกิต

                                                  - วิชาชีพทางแพทย์แผนไทย                        23  หน่วยกิต

                                                  - วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์                       15  หน่วยกิต

                                   3.2.2  หมวดวิชาวิชาชีพ                                            47  หน่วยกิต

                                                  - วิชาเอกบังคับ                                           41  หน่วยกิต

                                                  - วิชาเอกเลือก                                             6  หน่วยกิต 

                                                  - ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)

                                                  - ฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต (อยู่ในเอกบังคับ)

                     3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                             6  หน่วยกิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชาแพทย์แผนไทย