หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

..........................................................................................

1.  ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย :วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Sciences Program in Occupational Health and Safety  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

ชื่อย่อ : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Sciences (Occupational Health and Safety)

ชื่อย่อ  : B.Sc. (Occupational Health and Safety)

3. โครงสร้างของหลักสูตร  

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร               141  หน่วยกิต  

             โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

                      3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                             30  หน่วยกิต

                                   3.1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                          6  หน่วยกิต

                                   3.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                         6  หน่วยกิต

                                   3.1.3  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                                          12  หน่วยกิต

                                   3.1.4  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์         6  หน่วยกิต

                     3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                                 105  หน่วยกิต

                                   3.2.1  หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                  58  หน่วยกิต

                                                  - วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     20  หน่วยกิต

                                                  - วิชาชีพทางสาธารณสุขศาสตร์                   23  หน่วยกิต

                                                  - วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์                        15  หน่วยกิต

                                   3.2.2  หมวดวิชาวิชาชีพ                                             47  หน่วยกิต

                                                  - วิชาเอกบังคับ                                            41  หน่วยกิต

                                                  - วิชาเอกเลือก                                               6  หน่วยกิต 

                                                  - ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)

                                                  - ฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา                             6  หน่วยกิต  (อยู่ในเอกบังคับ)

                     3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                               6  หน่วยกิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชาแพทย์แผนไทย