หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

..........................................................................................

1. ชื่อหลักสูตร

         ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

         ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Sciences Program in Public Health

2. ชื่อปริญญา

         ภาษาไทย    ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

                          ชื่อย่อ : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

        ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Bachelor of Sciences (Public Health)

                          ชื่อย่อ : B.Sc. (Public Health)

3. โครงสร้างของหลักสูตร

       จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                     130 หน่วยกิต

       โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

               3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

                              3.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        6 หน่วยกิต

                              3.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       6 หน่วยกิต

                              3.1.3 กลุ่มวิชาภาษา                              12 หน่วยกิต

                              3.1.4 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์           6 หน่วยกิต                                      

             3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต

                             3.2.1 หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                  36 หน่วยกิต

                             3.2.2 หมวดวิชาวิชาชีพ                           58 หน่วยกิต

                                           -วิชาเฉพาะด้านบังคับ                52 หน่วยกิต

                                           -วิชาเฉพาะด้านเลือก                  6 หน่วยกิต

                             3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                              6 หน่วยกิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชาแพทย์แผนไทย