ปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

.......................................................................................... 

» Read more
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

.......................................................................................... 

1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย  :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Business Administration Program in Logistics  Management

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย(ชื่อเต็ม)   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

ภาษาไทย(ชื่อย่อ )   บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)

ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม)  Bachelor of Business Administration(Logistics Management)

ภาษาอังกฤษ(ชื่อย่อ )  B.B.A. (Logistics Management)  

3. โครงสร้างหลักสูตร  

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     125 หน่วยกิต  

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต    

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       3  หน่วยกิต    

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      6  หน่วยกิต    

- กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต    

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   9 หน่วยกิต

3.2 หมวดวิชาชีพเฉพาะด้านการจัดการโลจิสติกส์    89  หน่วยกิต      

- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ                 30  หน่วยกิต    

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการจัดการโลจิสติกส์    52  หน่วยกิต        

- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับด้านการจัดการโลจิสติกส์         30  หน่วยกิต    

- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์ 15  หน่วยกิต    

- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับเลือกด้านภาษา         7 หน่วยกิต  

- กลุ่มวิชาปฏิบัติสหกิจศึกษา (Cooperation Education)               7  หน่วยกิต 

3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หน่วยกิต 

» Read more
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา


(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

..........................................................................................

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Airline Business Management

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบิน) 
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Airline Business Management) 
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.B.A.(Airline Business Management)

3. โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต 
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

- กลุ่มสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต

3.2 หมวดวิชาชีพการจัดการธุรกิจการบิน 90 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาแกนบังคับด้านการจัดการธุรกิจการบิน 30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการจัดการธุรกิจการบิน 52 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับเลือก 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับเลือกด้านภาษา 10 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

» Read more
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

..........................................................................................

1. ชื่อหลักสูตร

         ชื่อภาษาไทย             :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         ชื่อภาษาอังกฤษ         :    Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

2. ชื่อปริญญา

         ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

         ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)    : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

         ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Computer)

         ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.B.A. (Business Computer)

3. โครงสร้างหลักสูตร

         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

         โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

                 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

                               - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

                               - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

                               - กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

                               - กลุ่มวิชาเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต

                3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต

                               - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39 หน่วยกิต

                               - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 42 หน่วยกิต

                               - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต

                3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

» Read more
ปริญญาตรีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

..........................................................................................

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บัญชีบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บช.บ. 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Accountancy 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Acc.

3. โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต 
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 15 หน่วยกิต

3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

» Read more