บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ปลัดอำเภอ นิติกร พนักงานสินเชื่อ ฝ่ายบุคคลในหน่วยงานธนาคาร และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
อาชีพอิสระ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว ทนายความ