ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาแพทย์แผนไทย

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์