หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์

วิสัยทัศน์

          "คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มุ่งผลิตพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางนิติศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศ ในกระบวนการคิด มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม โดยสามารถนำความรู้ทางนิติศาสตร์มาพัฒนาตนเอง พัฒนา หน่วยงานเเละองค์กร พัฒนาสังคม เเละประเทศชาติได้อย่าง มีประสิทธิภาพ"

พันธกิจ

          ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ทางนิติศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเเละสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ได้ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทางนิติศาสตร์ทั้งในภาคทฤษฎี เเละภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเเละสังคมในสภาวะปัจจุบัน ผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ