หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะรัฐศาสตร์

วิสัยทัศน์

          "ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทั่วไป ทางด้านการเมืองการปกครอง มุ่งให้ความรู้ในทางทฤษฎี เเละเน้น การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพเเละก่อให้เกิด ประโยชน์ เเก่ท้องถิ่น เเละสังคมส่วนรวม"

พันธกิจ

1.มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้เเละมีความสอดคล้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน

2.จัดทำเเผนการณ์พัฒนาคณาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ

3.จัดทำระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา