โปรดรอสักครู่...

CHALERMKARNCHANA UNIVERSITY

CHALERMKARNCHANA UNIVERSITY

CHALERMKARNCHANA UNIVERSITY

CHALERMKARNCHANA UNIVERSITYทูตทางการศึกษา

รับทุนการศึกษา

ศิษย์มีครู

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมต่างๆเกียวกับเรา


เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต

BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

        ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2547 ดำเนินการบริหารโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย โดยมี
ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและผู้ได้รับใบอนุญาต

        เปิดโอกาสทางการศึกษามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 ถึงปัจจุบัน และยังคงมุ่งมั่นกระจายโอกาสด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา

         มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนามุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับปริญญา ให้มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ โดยสามารถผลิตบุคลากรให้กับท้องถิ่น ทำให้เกิดคุณค่าและ เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถสร้างองค์ความรู้ตอบสนองต่อ ความต้องการต่อท้องถิ่นและภูมิภาค มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม/จริยธรรมรวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

          มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ความรู้ ความชำนาญ และทักษะแก่ผู้ศึกษา สนองความต้องการให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ เน้นการปฏิบัติพันธกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้

1. มุ่งให้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และฝึกฝนความชำนาญและทักษะในการปฏิบัติแก่ผู้ศึกษา เพื่อพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพและรู้จักใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ สามารถนำวิธีการมาประยุกต์ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม

2. มุ่งปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม

3. มุ่งเป็นศูนย์บริการการศึกษา บริการวิชาการแก่สังคม สร้างความเสมอภาคและโอกาสในการพัฒนาตนเองและสังคม

4. มุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา วิจัยและสร้างองค์ความรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี โดยประสานสัมพันธ์กับสถาบันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ความหมายของตราสัญลักษณ์

1.มงกุฎ หมายถึง เกียรติยศและความสง่างามของผู้ประสบความสำเร็จ
2. วงกลมรอบมงกุฎ หมายถึง การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด
3. ข้อความ “ BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE “ หมายถึง สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต

เฉลิมกาญจนา ครองอันดับ

1

ในหัวใจของผู้สนใจด้านการศึกษา เปิดโอกาสทางการศึกษามาตลอดระยะเวลาจนถึงปัจจุบันคณะหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

999

วิทยาเขต

999

คณะ

999

หลักสูตร


การรับรองหลักสูตร

  คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง                สำนักงาน ก.พ.

Girl in a jacket
Girl in a jacket

ศูนย์การเรียนรู้

กระจายทั่วทุกภูมิภาค 7 จังหวัด

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

- ฟรี ! ค่าเทียบโอน(รับส่วนลดค่าเทอม)

- สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยเเละนวัตกรรม

พยาบาลศาสตร์รับโดยวิธีสัมภาษณ์


ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมต่างๆเกียวกับเรา

15 มีนาคม 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2562

1 เมษายน 2563

กิจกรรมจิตอาสา


มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโรค covid-19 เเก่เจ้าหน้าที่ด่านหน้า

18 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม


พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล เเก่อาจารย์และนักศึกษา

8 กันยายน 2562

กิจกรรมประกวดดาวเดือน


กิจกรรมส่งเสริม ให้นักศึกษาใหม่กล้าเเสดงออก พร้อมไปกับการได้ทำความรู้จักกับเพื่อน เเละพี่ๆ