CHALERMKARNCHANA UNIVERSITYมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา


"BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE "เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE

สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต

        ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2547 ดำเนินการบริหารโดย
         ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและอธิการบดี

เปิดดำเนินการสอน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 ถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

        ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2547 ดำเนินการบริหารโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย โดยมี ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและผู้ได้รับใบอนุญาต

เปิดโอกาสทางการศึกษามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 ถึงปัจจุบัน และยังคงมุ่งมั่นกระจายโอกาสด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา

         มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนามุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับปริญญาให้มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ โดยสามารถผลิตบุคลากรให้กับท้องถิ่น ทำให้เกิดคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรมและความความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถสร้างองค์ความรู้ตอบสนองต่อความต้องการต่อท้องถิ่นและภูมิภาค มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม/จริยธรรมรวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

         มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ความรู้ ความชำนาญ และทักษะแก่ผู้ศึกษา สนองความต้องการให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ เน้นการปฏิบัติพันธกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้

1. มุ่งให้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และฝึกฝนความชำนาญและทักษะในการปฏิบัติแก่ผู้ศึกษา เพื่อพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพและรู้จักใช้วิจารณญานในการวิเคราะห์ สามารถนำวิธีการมาประยุกต์ให้สอดคล้องกลับภาวเศรษฐกิจและสังคม

2. มุ่งปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม

3. มุ่งเป็นศูนย์บริการการศึกษา บริการวิชาการแก่สังคม สร้างความเสมอภาคและโอกาสในการพัฒนาตนเองและสังคม

4. มุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา วิจัยและสร้างองค์ความรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี โดยประสานสัมพันธ์กับสถาบันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ความหมายของตราสัญลักษณ์

1. มงกุฏ หมายถึง เกียรติยศและความสง่างามของผู้ประสบความสำเร็จ
2. วงกลมรอบมงกุฏ หมายถึง การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด
3. ข้อความ “ BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE “ หมายถึง สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต

เฉลิมกาญจนา

ครองอันดับ

1

ในหัวใจของผู้สนใจด้านการศึกษา

เปิดโอกาสทางการศึกษามาตลอดระยะเวลา 18 ปี

คณะหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

7 วิทยาเขต

5 คณะ

10 หลักสูตร

คณะที่เปิดสอน

ให้ความรู้ ความชำนาญ และทักษะแก่ผู้ศึกษา

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

-สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

-สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

คณะสาธารณุสุขศาสตร์

คณะสาธารณุสุขศาสรต์

- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

- สาชาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

- หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

บริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์

-สาขาวิชาการบัญชี

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-สาขาวิชากาจัดการ

เพิ่มเติม

7 ศูนย์ 5 คณะ 10 หลักสูตร

@ นิติศาสตรบัณฑิต
@ บัญชีบัณฑิต
@ บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
@ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
@ รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
@ พยาบาลศาสตรบัณฑิตศูนย์การเรียนรู้

กระจายทั่วทุกภูมิภาค 7 จังหวัด

รับสมัครนักศึกษาใหม่

รับตรง ฟรีค่าสมัคร !!

ฟรีค่าเทียบโอน

ฟรีอุปกรณ์

พยาบาลศาสตร์รับโดยวิธีสัมภาษณ์


สนุกกับการเรียนรู้ผ่าน Smart Learning


เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ก็เรียนรู้ได้ สะดวก จัดสรรเวลาได้ตามต้องการ

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมต่างๆเกียวกับเรา

กิจกรรม


กิจกรรม


กิจกรรม


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเลือกเรียนคณะไหนดี

ช่องทางติดต่อ