โปรดรอสักครู่...

วารสารวิชาการออนไลน์ รายปี
Girl in a jacket

เเสดงทุกปี

Girl in a jacket

ปีที่ 9 พ.ศ. 2565

Girl in a jacket

ปีที่ 8 พ.ศ. 2564

Girl in a jacket

ปีที่ 7 พ.ศ. 2563

Girl in a jacket

ปีที่ 6 พ.ศ. 2562

Girl in a jacket

ปีที่ 5 พ.ศ.2561

Girl in a jacket

ปีที่ 4 พ.ศ. 2560

Girl in a jacket

ปีที่ 3 พ.ศ. 2559

Girl in a jacket

ปีที่ 2 พ.ศ. 2558

Girl in a jacket

ปีที่ 1 พ.ศ. 2557

วารสารวิชาการ ประจำปี ดาวน์โหลด
การคิดเเบบหมวก 6 ใบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ลักษณะผู้บริหารที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมออกกำลังกายของบุคลากรโรงพยาบาล ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
คุณลักษณะการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแยม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของบุคลากร ในเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานในการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสถานีตำรวจภูธรหัวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมปลอดเหล้าเข้าศาสนสถาน เขตเทศบาล ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา "โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสดและการเก็บถนอมอาหาร ของเจ้าของร้านค้า ในเขตตำบลหนองขวาว อำเกอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
การส่งเสริมสุขภาพ : โอกาสและความท้าทาย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
การแพทย์แบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
การจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก็บงา อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
คุณภาพการให้บริการตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจรบริการประชาชนเชิงบูรณาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
การพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาแพทย์ศิริราช ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบและแนวทางการพัฒนาตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
แบบภาวะผู้นำ และความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการใช้พลังงานหมุนเวียนกรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
รูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ทางนิพพาน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ประสิทธิภาพของพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์กับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
กรอบและแนวทางในการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นรายได้หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วัยรุ่นหญิงกับการตั้งครรภ์ : ผลกระทบทางสุขภาพและสังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ปัญหาการพัฒนาผลงานวิชาการของครูที่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
การปราบปรามแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายจังหวัดสระแก้ว ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของข้าราชการตำรวจ ในสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำผิดวินัย และความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำผิดวินัย และความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
การวิจัยและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : บทเรียนจากการพัฒนาโรงเรียนบ้านเมืองน้อย ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
วัยรุ่นหญิงกับการตั้งครรภ์ : ผลกระทบทางสุขภาพและสังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
หลักการตรวจวัดจุลินทรีย์ในอากาศสำหรับงานต้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
จัดการท่องเที่ยวอย่างไรให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
ประเด็นเทคนิคทางกฎหมายและหลักนิติธรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
เส้นทางการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษาสู่สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักและพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอาง ที่ไม่ได้มาตรฐานของผู้หญิงไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ ตามรูปแบบ CIPP Model อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
ความสนใจในกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
การพัฒนาทักษะทางสังคมในด้านการสื่อสารของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
การบริหารจัดการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษาบ้านหนองตาเข้ม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
การพัฒนารูปเเบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (ชุมชนหนองยางหนองม่วง) ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานบริการในสถานบริการ ในเขตเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน ตำบลอีปาด อำเภอกันหรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
คุณภาพและปัญหาการให้บริการของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสเต็กเฮาส์ ในเขตทศบาลนครอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
ลายแทงนักคิด ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
กรณีทัศนคติต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา: พฤติกรรมและกฎหมาย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ชานเมืองและชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
สภาพการบริหารตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดยโสธร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
หารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ศึกษาผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูใน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ปัญหาและความต้องการของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว กรณีศึกษา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อโรคความตันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวาน กรณีศึกษา หมู่ที่ 13 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
สาเหตุและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
การเข้ารหัสผ่านระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของการส่งข้อมูลยืนยันตัวตน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของรัฐบาล สปป.ลาว ภายใต้การกำกับดูแลของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
นโยบายยาเสพติดและกฎหมายยาเสพติด: สงครามยาเสพติดและการยุติสงคราม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
แนวทางการพัฒนาการดำเนินคดีอาญาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545: ศึกษากรณีการคุมครองผู้บริโภค ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษ์คุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: การนําไปใช้ในการศึกษาพยาบาล ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
การสอนบูรณาการแนวคิดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สู่อัตลักษณ์บัณฑิตของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
การศึกษาประสบการณ์การให้คําปรึกษาด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ผลของการฝีกอบรมโดยใช้การสะท้อนความคิดเเละ สมรรถนะการให้คําปรึกษา ด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรู้ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
สาเหตุความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปี3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
สาเหตุและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการเกิด โรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในเขตพื้นที่บ้านหนองแก้ว ตําบลหนองแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรปลูกข้าวใน หมู่บ้านโคกกู่ ตําบลหนองคูขาด อําเภอระบือ จังหวัดมหาสารคาม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ของพนักงานบัญชีในบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
การศึกษาระดับความผูกพันในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
คุณสมบัติของดินที่ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ระหว่างพื้นที่อำเภอเขาวงและอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
การเตรียมตำรับยาเม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน้ำคั้น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเลี้ยงดูด้านการบริโภคอาหารของมารดาที่มีบุตรอายุ 0-5 ปีเมืองจำปาสัก ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิดของผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการตัดสินใจใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)ของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)ของผู้บริโภคในจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ความรู้และพฤติกรรมบการบริโภคยาชุดของประชากรบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
สุขภาวะและปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ภาวะความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิในประชาชนอายุ 45–55 ปี หมู่ 6 บ้านหนองแวง ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ภาพลักษณ์พยาบาล ที่มีต่อสาธารณชน ที่เข้าใช้บริการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
การการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดอาญา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการเปิดเสรีธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
แนวทางการควบคุมอาชญากรรมที่แตกต่างไปจากมาตรการทางกฎหมาย : ศึกษากรณีการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทาง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องระหว่างการอภิบาลแบบ บรรเทาใจกับการปรึกษาทางจิตวิทยา ในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่จังหวัดนครราชสีมา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ระบบตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการของประเทศไทย โดยองค์กรภายนอกเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
กฎหมายไทยกับการกำหนดบทบาทของประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟู ผู้ต้องขังในเรือนจำให้กลับคืนสู่สังคม ศึกษาเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการค้าปลีกไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ พลังงาน พ.ศ.2550 ศึกษากรณีสถานีอัดประจุไฟฟ้า ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
นโยบายสาธารณะและหลักความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค : ศึกษากรณีเครื่องมือแพทย์ ชนิดเต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ความจำเป็นในการถ่ายโอนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในกิจการตำรวจรถไฟ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
แรงงาน Freeters ในสังคมญี่ปุ่น: สถานการณ์ ปัญหาและมาตรการภาครัฐ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าธุรกิจการบินในประเทศไทย: ศึกษากรณีเปรียบเทียบการ กำหนดราคาตั๋วโดยสารของประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเก็งกำไรค้าเงินทางอินเทอร์เน็ตของตัวแทนโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการทะเลาะวิวาท ใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
มาตรการคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
การเยียวยาความเสียหายที่มิใช่ตัวเงินจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ผิดพลาด ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ปัญหามาตรการควบคุมการลักลอบค้าสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเมทแอมเฟตามีน ศึกษากรณี ซูโดอีเฟดรีน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
พฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และประสิทธิภาพ การต้านอนุมูลอิสระใบของสมุนไพรที่ใช้ฝาดสมาน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
องค์ประกอบพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรในตำรับยามหานิลแท่งทอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
การศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ของประชากร ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
การพัฒนาสารสกัดแคปไซซินจากพริกขี้หนูรังสิมาเพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เจลพริก ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
การบริหารกับสื่อโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่น ในพื้นที่อีสานตอนล่าง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้าน สุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองหัวทะเล ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน ตำบลน้ำผุด อำเภอระงู จังหวัดสตูล ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านยวนแหล ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านตันหยงเปาว์ ตําบลท่ากําชํา อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ตําบลสาวอ อําเภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชน ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้าน ปากพญา ตําบลท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
การศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 2 (อุบลราชธานี) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ ของลูกค้าร้านอาหารแจ่วฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
สมรรถนะการทำงานและคุณภาพการบริการของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในศูนย์บริการมือถือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
บิทคอยน์ กับ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
การเยียวยาความเสียหายที่มิใช่ตัวเงินจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ผิดพลาด ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายในการนำคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่ในกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้าน สุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทําช้าง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลกับพฤติกรรมการส่งเสริม สุขภาพของหญิง ตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการตํอการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนตำบล อาช่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม ผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลททุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 ในพื้นที่ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ใหญ่ตอนกลาง ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
การศึกษาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่มีสภาวะแทรกซ้อนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำโบลพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของดัชนีเม็ดเลือดของประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ และการหาความสัมพันธ์ของดัชนี มวลกาย กับดัชนีเม็ดเลือดในประชากรวัยผู้ใหญ่ไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ประเมินผลการใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีวัยทองในเขตตำบลโพธิ์อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
คุณภาพชีวิตของเด็กวัยก่อนเรียน : กรณีศึกษาตำบลโพธิ์ ตำบลโพนเขวา ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
การประเมินการหกลุ่มและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการหกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษา: ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้าน หนองลุง ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ประสิทธิผลและความพึงพอใจในการใช้หมอนสมุนไพรหนุนรองคอเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ต้นคอ บ่า และลดอาการวิงเวียนศีรษะ บ้านดอนข่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ระยะเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อการสอบสวนหรือฟ้องคดีของไทย เปรียบเทียบประเทศญี่ปุน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับคำสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้ชั่วคราวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาโดยพนักงานสอบสวน ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
อำนาจศาลไทยในการเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
อิทธิพลของชื่อเสียงองค์การและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความภักดีของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์กรีน: การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด - 1 ปี ตำบลโพธิ์ ตำบลหนองแก้ว ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
คุณภาพชีวิตและความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับการผ่าตัด จากภาวะกระเพาะอาหารทะลุ : กรณีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
จริยธรรมการดูแลแบบประคับประคองและสิทธิของผู้ป่วยที่สิ้นหวังในการตายอย่างสงบ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
มุมมองสุขภาพกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ผลการเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ความต้องการศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของผู้ใช้บริการและพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
สภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีการควบรวม ในพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
ปัญหาและผลกระทบของการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
ปัญหาทางกฎหมายในการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
หลักจริยธรรมกับการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนที่กระทบต่อสิทธิส่วนตัว ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
การประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในกํากับของรัฐ กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติคันและคูนํ้า พ.ศ. 2505 ในความรับผิดชอบกรมชลประทานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
ระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 กับการขนส่งของตาม sea waybills ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการบริโภคที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขตอําเภอเมืองและอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียน วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
บทบาทผู้ดูแลในการส่งเสริมภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษา ด้วยการบําบัดทดแทนไต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตตาบลหนองแก้ว ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ผู้ป่วยในที่ต้องให้ความสําคัญในการดูแลเป็นพิเศษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพในการทำงานของเกษตรกรกรีดยางพารา ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
กรณีศึกษากองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ของประชาชน อายุ50–60ปี ในเขตตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการป้องกันตนเองในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรกรณีศึกษาวัยรุ่นตอนกลางโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของผู้สูงอายุในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นศรี อำ เภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนาจงัหวดัศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการออกกำลังกายของวัยรุ่นตอนกลางช่วงอายุระหว่าง14-16 ปีในโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาคุมกำเนิดของวัยรุ่นหญิงช่วงอายุ 17- 22 ปีในเขตตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุช่วงอายุระหว่าง60 - 70 ปี ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์และความเมื่อยล้าจากการทำงานของ พนักงานฝ่ายผลิตขวดพลาสติก กรณีศึกษา บริษัท เค.พลาสติก ไลฟ์ จำกัด ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
สิ่งคุกคามและภาวะสุขภาพการทำงานของพนักงานอู่ซ่อมรถยนต์ ขนาดใหญ่ ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต ห้างหุ้นส่วน สินธนบดี พลาสติก จำกัด อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ความชุกอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของพนักงานโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สาขาสกลนคร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากร โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
สิ่งคุกคามจากการทำงานและภาวะสุขภาพของช่างเสริมสวย เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์และความเมื่อยล้าจากการทำงานของช่างแกะสลักไม้ บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์และความเมื่อยล้าจากการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป หมอน ยางพาราบ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตขนมจีนห้างหุ้นส่วน จำกัด ขนมจีนพนมรุ้ง 9 ติดดาว บุรีรัมย์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์และความเมื่อยล้าจากการทำงานของกลุ่มอาชีพทอผ้าคราม ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ในเขตอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตชิ้นไม้ยูคาสับ หจก.พิพัฒน์เจริญกิจอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์และความเมื่อยล้าจากการทำงานของคนงานก่อสร้างโครงการ The one บ้าน 8 หลัง บ้านหนองสาด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานรับซื้อของเก่า ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และความเมื่อยล้าจากการทำงานของกลุ่มอาชีพตีเสียม บ้านตะดอบ ตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และความเมื่อยล้าจากการทำงานของกลุ่มอาชีพจักสานหวดนึ่งข้าวบ้านยางเครือ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานกวาดขยะและพนักงานเก็บขยะ ในเขตเทศบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัท ไดมอนด์หลังคาเหล็ก จำกัด ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และความเมื่อยล้าจากการทำงานของกลุ่มอาชีพจักสานหวดนึ่งข้าวบ้านยางเครือ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์และความเมื่อยล้าจากการทำงานของเกษตรกรชาวสวนตาลโตนด ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์และความเมื่อยล้าจากการทำงานของพนักงานปฏิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์และอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อจากการทำงานของคนงานบริษัทโรงสีราษีพาณิชย์ศรีสะเกษ จำกัด อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์และความเมื่อยล้าของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาปรัง หมู่บ้านวังยาง ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่บ้านปลื้มพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากร โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ายผลิตขนมจีนห้างหุ้นส่วนจากัด ขนมจีนพนมรุ้ง 9 ติดดาว บุรีรัมย์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสต์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษา สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชนมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์และอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ จากการทางานของคนงานบริษัทโรงสีราษีพาณิชย์ศรีสะเกษ จำกัด อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตน้ำดื่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูลสปริงส์ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของข้าราชการทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยของประชากรในหมู่บ้านคูซอด ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมสุภาพชุมชน : มุมมองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) และการปรับตัวกับความเครียดของประชาชนวัยทำงานในชุมชน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลตนเองของประชาชนตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของประชาชนตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
การมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะในครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่ทุ่งท่าลาดตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
การสุขาภิบาลแผงลอยจำหน่ายอาหารและการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ กรณีศึกษาตลาด ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในพื้นที่ชุมชนบ้านแพร่ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 9 ฉบับที่ 1